Επενδυτές

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »και δ.τ. «GP TRADE.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΜΗ117215401000

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΓΕΜΗ 117215401000) ανακοινώνεται η τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δήμο Περιστερίου, στα γραφεία της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ.Γ.ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », Εθνάρχου Μακαρίου αρ.33, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 4.8.2015-31.12.2015 μετά επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως από 4.8.2015-31.12.2015
Θέμα 3ο :Eκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 3ο : Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί στη δημοσίευση της προσκλήσεως και στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty